REGULAMIN DLA PARTNERA

§ 1. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin stanowi dynamiczny (dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych pp.izajasz.pl) załącznik firmy BRODEX Radosław Rudziński, ul Zawadzkiego Zośki 10/22, 65-530 Zielona Góra, NIP: 928-172-87-25 zwanej dalej Organizatorem; reprezentowanej przez Radosława Rudzińskiego; do następujących dokumentów:

 1. Umowa o dzieło (dla Partnera jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej)
 2. Umowa o współpracę (dla Partnera jako przedsiębiorcy).

§ 2. Definicje i pojęcia

Program Partnerski
System mający na celu promocję produktów lub usług Sprzedawcy, określający zasady pozyskiwania Klientów w celu stworzenia przez Partnera Bazy Klientów, udostępniający odpowiednie narzędzia w celu osiągnięcia powyższego celu oraz monitorowania efektywności działań Partnera, stanowiący własność Organizatora, przygotowany i udostępniany Partnerowi przez Organizatora.
Partner
Przedsiębiorca lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, uczestnicząca w Programie Partnerskim na podstawie umowy zawartej z Organizatorem.
Klient
Przedsiębiorca lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, dokonująca zakupu produktu lub usługi u Organizatora.
Baza Klientów
Lista Klientów Organizatora oraz zależności między tymi Klientami a Partnerem.
Regulamin
Dokument znajdujący się na stronach internetowych pp.izajasz.pl, określający zasady wynagradzania Partnera za wykonanie Bazy Klientów, dozwolone formy pozyskiwania Klientów oraz zasady korzystania z Programów Partnerskich, będący integralną częścią niniejszej umowy.
Formularz Rejestracyjny
Dokument przekazywany w formie elektronicznej Organizatorowi przez Partnera, zawierający dane niezbędne do identyfikacji Partnera, przepływu informacji oraz wszelkich rozliczeń związanych z wykonaniem niniejszej umowy.
System informatyczny
Strony internetowe oraz związane z nimi oprogramowanie i bazy danych będące własnością Organizatora i w ograniczonym zakresie udostępniane Partnerom.

§ 3. Nabycie statusu Partnera

 1. Partnerami mogą zostać osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. Partnerami mogą zostać przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: http://pp.izajasz.pl
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających z aktywnego udziału w Programie.
 5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 6. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej.
 7. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 8. Po nadaniu kandydatowi przez Organizatora statusu Partnera, zostanie zawarta pomiędzy stronami umowa o współpracy, której treść Partner ma obowiązek wygenerować ze strony WWW, wydrukować, podpisać i przesłać Organizatorowi w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie przesłany zwrotnie Partnerowi.
 9. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyznania statusu Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.
 10. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 11. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem).
 12. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.
 13. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 4. Zasady działalności Partnera
oraz uwarunkowania techniczne

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.
 3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
  • nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
  • nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
  • nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
 4. Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów Organizator uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam banera reklamującego Serwis lub jego produkty.
 5. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:
  • stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);
  • uzależnienia dostępu do usług oferowanych na swojej stronie lub serwisie WWW od: aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia w reklamę Serwisu, przejścia do Serwisu poprzez link partnerski i dokonania rejestracji lub zakupu;
  • rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Księgarni Izajasz do użytkowników internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  • podszywania się za Księgarnię Izajasz we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Księgarni Izajasz
  • uruchamiania stron w domenie www.izajasz.pl automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit)
  • umieszczania stron w domenie www.izajasz.pl w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie www.izajasz.pl
  • wykorzystywania materiałów pobieranych bezpośrednio z serwera Organizatora (hotlinkowanie) na własnych stronach oraz w reklamach zamieszczanych na innych stronach, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w stosunku do konkretnych materiałów.
 6. Przekierowanie na strony Księgarni Izajasz powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.
 7. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego wizyt w Serwisie jako dokonanych z polecenia konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie').
 8. Partnerowi naliczana jest prowizja wtedy, gdy w chwili składania zamówienia w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera.
 9. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.
 10. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta zprzysługującego mu prawa i zwróci towar z żądaniem zwrotu pieniędzy. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

§ 5. Wypłata wynagrodzenia

 1. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych, stanowić będzie kwotę równą lub większą niż 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych). W każdym przypadku realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, która powinna być przesłana na adres Organizatora listem poleconym wraz z podstawowymi dokumentami potwierdzającymi istnienie Partnera jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych - wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP) oraz wskazania sposobu kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację wypłaty ze strony Partnera. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 2. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych wynikających z rozliczenia do chwili zgłoszenia żądania, gdy kwota tych środków pieniężnych dorówna lub przekroczy 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) dla pierwszej wypłaty i 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto dla każdej kolejnej, przy czym żądanie to musi być zgłoszone nie później niż do 5 dnia danego miesiąca, a rozliczenie punktów obejmuje cały poprzedni miesiąc (lub miesiące, jeśli w ciągu wcześniejszych miesięcy Partner nie uzbierał kwoty minimalnej kwalifikującej do wypłaty) licząc wstecz od momentu zgłoszenia żądania. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na następujący adres Organizatora: BRODEX Radosław Rudziński, ul. Zawadzkiego Zośki 10/22, 65-530 Zielona Góra. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych.
 3. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.
 4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi w odpowiednim do tego miejscu w Serwisie a konkretnie w Panelu Partnera lub poprzez email.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.
 6. Jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym wynagrodzenie Partnera w Programie Partnerskim nie przekroczyło wymganej kwoty wymienionej w pkt 1 i 2, kwota wynagrodzenia przechodzi na następny miesiąc rozliczeniowy.
 7. Organizator może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia Partnerowi w przypadku niespełnienia jednego z poniższych warunków:
  • Partner nie podał w Formularzu Rejestracyjnym kompletu danych koniecznych do wypłaty jego wynagrodzenia i nie uzupełnił tego braku do dnia terminu wypłaty;
  • Partner nie wystawił i nie przesłał Organizatorowi faktury (rachunku);
  • Partner nie przesłał Organizatorowi 2 (dwóch) podpisanych przez siebie egzemplarzy umowy, do dnia terminu wypłaty. W przypadku Partnera będącego przedsiębiorcą wymagana jest również pieczęć firmowa.
 8. Wypłata wynagrodzenia następuje po spełnieniu powyższych warunków, w najbliższym terminie wypłaty.
 9. W momencie rozwiązania umowy następuje zablokowanie konta Partnera w systemie informatycznym Organizatora.

Logowanie

Zarabiaj pomagając!

Program Partnerski Izajasz może Ci zapewnić regularny dopływ gotówki
przy minimalnym wysiłku.

Na pewno przyda się ona na utrzymanie Twojej strony, albo na to o czym tylko marzysz.
Możesz również wykorzystać ją do bezgotówkowych zakupów w księgarni.

Pomogę Ci

Radek Rudziński - właściciel księgarni religijnej Izajasz

Jestem właścicielem księgarni Izajasz i będę się Tobą opiekował w tym programie.

Zawsze możesz się do mnie zwrócić o pomoc czy poradę:
tel. 602 581402
Email

Radek Rudziński

Regulamin | Kontakt

© Księgarnia religijna Izajasz

Projekt i wykonanie brodex.pl